Ochrana súkromia

Ochrana súkromia

 

Memorandum na ochranu osobných údajov spoločnosti NAIMAR, s. r. o.

 

Ochrana súkromia a bezpečnosť spracúvania osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi, “ a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere.

Toto Memorandum na Ochranu osobných údajov (ďalej len ako „Memorandum“), vám poskytne informácie o tom, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať ak máte otázky ohľadom spracúvania vašich osobných údajov. Odporúčame vám, aby ste si informácie obsiahnuté v tomto Memorande dôkladne prečítali.

 

1. O nás

Spoločnosť NAIMAR, s. r. o. (ďalej ako „NAIMAR“) sa zameriava najmä oblasť mobilného marketingu, zasielania hromadných SMS prostredníctvom SMS brán, prémiových SMS služieb, zabezpečovania prenosu v sieťach formou otvorenej relácie alebo SMS platieb.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sa riadime právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to predovšetkým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov alebo GDPR), zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ako aj ďalšími právnymi predpismi.

Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sú spracúvané osobné údaje našich klientov, ich zákazníkov a ďalších subjektov je spoločnosť NAIMAR, s. r. o., so sídlom Blagoevova 28, Bratislava – mestská časť Petržalka 851 01, IČO:  45 700 265, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 67389/B.

 

2. Aké údaje o vás spracúvame?

Za osobný údaj sa považuje taký údaj, na základe ktorého je možné identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. To znamená, že nejde len o známe identifikátory ako meno, priezvisko, či dátum narodenia. GDPR definuje osobný údaj ako akékoľvek informácie, ktoré vedú k určeniu fyzickej osoby. Každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, sa považuje za dotknutú osobu s príslušnými právami k osobným údajom.

V prípade, že ste naším klientom, spracúvame o vás len také osobné údaje, aby sme vám vedeli poskytnúť profesionálne služby a kvalitný produkt, pričom rozsah týchto osobných údajov je určený obsahom nášho zmluvného vzťahu alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi. Spravidla však spracúvame iba údaje ako je meno, priezvisko a emailová adresa. Takéto údaje nám zároveň poskytujete prostredníctvom nášho kontaktného formulára na stránke. V prípade ak ale ide o kontaktné údaje osoby prostredníctvom, ktorej s vami komunikujeme, na tieto údaje sa GDPR nevzťahuje. V prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame na základe súhlasu, zoznam, resp. rozsah údajov je presne uvedený priamo v súhlase, a to v miere potrebnej na splnenie účelu, na ktorý sú osobné údaje spracúvané.

V prípade, že ste zákazníkom, resp. využívateľom, alebo účastníkom služieb nášho klienta, pre ktorého poskytujeme napr. SMS marketing, alebo inú službu z nášho portfólia, rozsah a druhy osobných údajov určuje náš klient ako subjekt, ktorý určuje účel spracúvania osobných údajov. V tomto prípade ako prevádzkovateľ on určuje charakter osobných údajov, ktoré sú o vás spracúvané, Spravidla však pôjde o osobné údaje ako sú meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, prípadne aj GPS lokalita. Rozsah a účel spracúvania týchto údajov je vymedzený našim klientom, ktorý zároveň určuje v akom rozsahu budeme dané údaje z pozície sprostredkovateľa spracúvať my.   

 

3. Na aký účel spracúvame vaše údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame len v nevyhnutnom rozsahu na príslušný účel stanovený našim klientom ako prevádzkovateľom. Väčšina našich spracovateľských operácií je odôvodená tým, že osobné údaje zákazníkov nášho klienta potrebujeme na poskytnutie požadovanej služby, ktorú si u nás klient objedná v súvislosti s realizáciou konkrétneho projektu. Ako poskytovateľ služby pre nášho klienta, osobné údaje vás ako zákazníkov získavame od klienta, alebo priamo od vás.

Osobné údaje našich klientov alebo potenciálnych klientov spracúvame v NAIMAR na rôzne účely, a to predovšetkým na účely, ktoré spadajú do nasledovných kategórií:

 • identifikácia a evidencia klientov
 • uzatváranie a plnenie zmluvných vzťahov (realizácia projektu)
 • plnenie povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov

 

4. Chránime údaje našich klientov a zákazníkov našich klientov

V NAIMAR platia striktné pravidlá, ktoré upravujú podmienky, za ktorých majú naši zamestnanci, resp. iné oprávnené osoby prístup k údajom našich klientov, prípadne k údajom zákazníkom našich klientov, ku ktorým máme prístup v rámci realizácie projektov ktoré pre našich klientov zabezpečujeme.

Osobné údaje spracúvame s použitím automatizovaných prostriedkov spracúvania v rámci svojich informačných systémov, ktoré sú zabezpečené a chránené v súlade s príslušnými bezpečnostnými štandardmi a predpismi o ochrane osobných údajov a plne spĺňajú zásady integrity, dostupnosti, dôvernosti a bezpečnosti podľa GDPR.

Oprávnenie spracúvať osobné údaje v mene NAIMAR vyplýva našim zamestnancom z pracovnoprávneho vzťahu s nami, ako aj zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Naši zamestnanci majú prísne regulované prístupové oprávnenia do jednotlivých systémov, v ktorých sú spracúvané osobné údaje našich klientov a ich zákazníkov.

Pri spracúvaní vašich údajov sme povinní dodržiavať určité povinnosti. Medzi najdôležitejšie povinnosti, ktoré dodržiavame, patria:

 • Spracúvame a zhromažďujeme vaše osobné údaje o našich klientoch len na jednoznačné a zákonné účely, a to len po dobu dosiahnutia účelu, na ktorý sme tieto osobné údaje získali.
 • Osobné údaje zákazníkov našich klientov spracúvame len po dobu ktorú určí náš klient.
 • Vedome a neoprávnene nezasahujeme do vášho práva na ochranu súkromia.
 • Chránime vaše osobné údaje našich klientov a ich zákazníkov pred stratou, zničením a zneužitím.
 • Všetci naši zamestnanci a spolupracujúce osoby sú viazaní mlčanlivosťou, osobné údaje zákazníkov nesmú poskytovať tretím stranám.

 

5. Kam putujú vaše osobné údaje (kategórie príjemcov)

Osobné údaje našich klientov nie sú sprístupňované mimo NAIMAR s výnimkou prípadov, kedy nám takýto postup vyplýva z vami udeleného súhlasu alebo príslušného právneho predpisu. To znamená, že ich osobné údaje môžu byť sprístupnené alebo poskytnuté ďalším tretím osobám, resp. príjemcom, ak nám túto povinnosť ukladá priamo zákon, priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Osobné údaje našich klientov nesprístupňujeme bezdôvodne žiadnym subjektom. Je však potrebné, aby niektoré osobné údaje boli sprístupnené vopred určenému okruhu príjemcov osobných údajov. Je tomu tak v prípade ak sprístupníme vaše údaje dodávateľom služieb s ktorými spolupracujeme ako sú naši spolupracovníci v pozícii SZČO, externé účtovné  a právne služby. Ďalej môžeme sprístupňovať vaše údaje v súvislosti so zabezpečovaní IT správy našich informačných systémov alebo domény www.naimar.sk

V prípade ktorejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby ktorej sprístupňujeme osobné údaje a ktorý ich spracúva v našom mene ako sprostredkovateľ, dbáme na dodržiavanie a plnenie bezpečnostných požiadaviek ohľadom spracúvania osobných údajov.

 

6. Aké práva majú dotknuté osoby

V spoločnosti NAIMAR robíme všetko preto aby bolo možné v adekvátnej miere reflektovať práva našich klientov a ich ako dotknutých osôb. Zároveň sme však pripravený reagovať aj na požiadavky zákazníkov našich klientov, ktoré by mohli byť adresované našim klientov a to plne v súlade s GDPR. 

Máte právo na prístup k vašim údajom

Ak ste naším klientom, máte právo požadovať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame vaše osobné údaje a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom. V obdobnom rozsahu vieme sprístupniť údaje aj na základe požiadavky zákazníkov našich klientov. V tomto zmysle sme pripravení poskytnúť nasledovné informácie:

 • totožnosť a kontaktné údaje NAIMAR
 • účely spracúvania
 • kategórie osobných údajov
 • kategórie príjemcov Vašich údajov
 • spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu
 • doby spracúvania údajov
 • informácie o zdroji, z ktorého sme získali Vaše osobné údaje
 • informáciu o právach namietať, vymazať, obmedziť osobné údaje.

Máte právo na opravu vašich údajov

Môže sa stať, že niektoré informácie, ktoré vedieme o našich klientoch, nie sú alebo prestali byť správne. Bez vašej súčinnosti sa však, prirodzene, nezaobídeme. Z uvedeného dôvodu je dôležité, aby ste nás o každej zmene svojich osobných údajov bezodkladne informovali. Ako dotknutá osoba ste totiž zodpovedný/-á za správnosť, aktuálnosť, úplnosť a pravdivosť osobných údajov, ktoré ste poskytli NAIMAR.  

Ako náš klient máte právo na opravu svojich nesprávnych a neaktuálnych osobných údajov v našich informačných systémoch. V takom prípade nás neváhajte kontaktovať, ak ste zistili, že o vás vedieme nesprávne alebo neaktuálne informácie.

Máte právo namietať proti spracúvaniu vašich údajov

V prípade, ak nesúhlasíte, aby sme v určitých prípadoch spracúvali Vaše osobné údaje, máte právo namietať proti takému spracúvaniu. Vaše právo namietať vám prislúcha predovšetkým v prípadoch, ak spracúvame vaše osobné údaje pre potreby oprávneného záujmu na našej strane.

Pokiaľ si neželáte, aby sme používali vaše osobné údaje na priamy marketing v rámci oslovovania s ponukou našich služieb, môžete zmeniť vaše marketingové preferencie tak, aby sme vaše údaje viac na tento účel nepoužívali.

Máte právo žiadať obmedzenie spracúvania vašich údajov

Za určitých okolností môže nastať situácia, že vaše osobné údaje už ďalej nie je dôvod spracúvať

Máte právo na vymazanie vašich údajov

Pokiaľ sa domnievate, že určité údaje týkajúce sa vašej osoby sú u nás nezákonne spracúvané, máte právo požadovať od nás, aby sme označené údaje vymazali. V tejto súvislosti ste ako zákazník voči klientovi povinný preukázať na základe relevantných dokladov nezákonnosť spracúvania.

Máte právo na prenos vašich údajov

Vaše osobné údaje, ktoré ste nám ako klienti poskytli, máte právo získať v elektronickej forme v štruktúrovanom formáte. Máte právo od nás požadovať, aby sme vaše údaje preniesli inému subjektu, ktorého v žiadosti riadne označíte vrátane emailovej adresy tretej strany. Zároveň sme pripravení reflektovať požiadavky zákazníkov našich klientov na prenos osobných údajov.  

Ako si uplatníte vaše práva k osobným údajom

Všetky vaše práva k osobným údajom si ako naši klienti môžete v NAIMAR uplatniť zaslaním žiadosti na:

Emailovú adresu: gdpr@naimar.sk

Korešpondenčnú adresu: NAIMAR, s.r.o., Blagoevova 28, 851 01 Bratislava

NAIMAR si v zmysle GDPR vyhradzuje právo požadovať identifikačné údaje dotknutej osoby, aby v záujme ochrany práv dotknutých osôb zabezpečila dostatočnú identifikáciu osoby žiadateľa

NAIMAR má na vybavenie žiadosti lehotu jeden mesiac od dátumu prijatia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. NAIMAR informuje o každom takomto predĺžení žiadateľa do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Žiadateľ bude v takom prípade informovaný o predĺžení lehoty formou, akú zvolil pre doručenie odpovede na jeho žiadosť.

Informácie požadované žiadateľom v rámci uvedenej žiadosti sa poskytujú bezplatne. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, NAIMAR má právo buď: i) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo ii) odmietnuť konať na základe žiadosti.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv k osobným údajom alebo k porušeniu podmienok spracúvania Vašich údajov, máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 

7. Ako dlho spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame a chránime po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi, resp. ak ide o osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu, po dobu, na ktorú ste nám udelili svoj súhlas. V prípade ak je právnym základom spracúvania vašich osobných údajov plnenie zmluvnej povinnosti, spracúvame vaše údaje minimálne do doby realizovania našej služby. Aj po dokončení služby, ktorú ste si u nás objednali, je však z dôvodu potreby zabezpečovania správy nami vytvoreného produktu, nutné spracúvať vaše osobné údaje. Doby uchovávania sa líšia v závislosti od konkrétneho účelu, na ktorý osobné údaje spracúvame.

Predpokladané doby uchovávania osobných údajov:

Účel:

Právny základ:

Doba uchovávania po splnení účelu/uzatvorenia obchodu:

Identifikácia a evidencia klientov

Plnenie zmluvy 

1 rok

Uzatváranie a plnenie zmluvných vzťahov (realizácia projektu)

Plnenie zmluvy

1 rok

Registrácia zákazníkov v rámci interného systému

Plnenie zmluvy

1 rok

Dane a účtovníctvo

Zákon

10 rokov

 

8. Spracúvanie vašich osobných údajov na základe súhlasu

Marketingové aktivity považujeme za vhodný nástroj, ako vás upozorniť na naše služby, ktoré sme vám pripravení poskytnúť.

Aby sme vám mohli pripraviť čo najvhodnejšiu ponuku, potrebujeme spracúvať vaše údaje. Na základe cielene pripravených ponúk sa k vám dostanú len tie marketingové informácie, ktoré pre vás môžu byť zaujímavé a prínosné. Nechceme vás totiž obťažovať zbytočnou reklamou a ponukami, ktoré nie sú pre vás relevantné. Veríme, že poznaním vašich marketingových preferencií vám poskytneme lepšie služby a výhodné produkty.

Pokiaľ ste nám udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov za účelom, sme oprávnení informovať vás o ponuke svojich služieb a to napríklad emailom alebo poštou. V prípade, ak nemáte záujem, aby sme vás informovali o svojej aktuálnej ponuke prostredníctvom marketingu, môžete nás kontaktovať ohľadom zmeny svojich marketingových preferencií. Všetky súhlasy, ktoré ste nám udelili na spracúvanie svojich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať.  

Poskytnutie vašich osobných údajov je totiž dobrovoľné, nemôžeme si od vás nijakým spôsobom vynucovať súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov a ste oprávnený/-á odmietnuť poskytnutie svojich osobných údajov.

 

9. Záverečné ustanovenia

V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov, na ktoré ste nenašli odpoveď v tomto dokumente, napíšte nám na gdpr@naimar.sk.

 

Pre cenovú ponuku a bližšie informácie o našej SMS bráne, nás prosím kedykoľvek kontaktujte.