Ochrana súkromia

Ochrana súkromia

Spoločnosť NAIMAR, s.r.o., Blagoevova 28, 851 01 Bratislava, IČO: 45 700 265 (ďalej len „NAIMAR“) je prevádzkovateľom internetového portálu na doméne naimar.sk (ďalej len „portál“), na ktorom poskytuje SMS komunikačné služby.
Prístup k SMS komunikačným službám prostredníctvom portálu je podmienený registráciou obchodného partnera a uzavretou zmluvou o spolupráci so spoločnosťou NAIMAR. Údaje poskytnuté v zmluve o spolupráci (obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo alebo rovnocenné registračné číslo pridelené v inom členskom štáte Európskej únie, právnu formu, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene druhej zmluvnej strany) nie sú elektronicky spracovávané ani uchovávané.
NAIMAR môže zbierať a elektronicky spracovávať nasledovné údaje od obchodného partnera: meno kontaktnej osoby a jej kontaktné údaje (email, telefónne číslo) a fakturačná adresa výhradne za účelom potreby komunikácie s obchodným partnerom: spracovanie a doručenie daňových dokladov, poskytnutie prístupu do portálu, spracovanie obchodných požiadaviek, informovanie o produktoch a službách a pod.. Obchodný partner môže kedykoľvek požiadať o zmazanie poskytnutých údajov a histórie komunikácie. Tieto údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme a chránené v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
V rámci prevádzky služieb prostredníctvom portálu spoločnosť NAIMAR nespracováva žiadne osobné údaje fyzických osôb. 
SMS sú prostredníctvom portálu prijímané z alebo odosielané na telefónne čísla z databázy obchodného partnera. Spoločnosť NAIMAR nemá na túto databázu žiaden vplyv, nárok ani akýkoľvek prístup do nej. Telefónne čísla sú v portáli spracovávané len pre splnenie účelu, pre ktorý boli poskytnuté a po dobu vyplývajúcu zo zmluvy s obchodnými partnermi a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
Telefónne čísla príjemcov alebo odosielateľov SMS NAIMAR nezverejňuje, nešíri ani nepredáva tretím stranám. K telefónnym číslam a SMS komunikácii na danom tel. čísle má prístup len obchodný partner, ktorý dané telefónne číslo eviduje vo svojej databáze. Telefónne čísla a SMS komunikácia na nich sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme.
Príjemca alebo odosielateľ SMS môže kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie SMS komunikácie a to emailom, písomne alebo telefonicky.

 

Pre cenovú ponuku a bližšie informácie o našej SMS bráne, nás prosím kedykoľvek kontaktujte.